ទែម៉ូឌីណាមិច

1. ក្នុងស៊ីឡាំងនៃម៉ូទ័រចំហេះក្នុងល្បាយឧស្ម័នមានមាឌ 40dm³ ក្រោមសម្ពាធបរិយាកាស និងនៅសីតុណ្ហភាព 50°C ។ ល្បាយនេះត្រុវបង្រួមដោយពីស្តុង ហើយមាឌនៃល្បាយត្រូវថយមក 5dm³ ក្រោមសំពាធ 15atm ។ គណនាសីតុណ្ហភាពនៃល្បាយ។

2. របារដែកមួយនៅសី. 0°C មានប្រវែង 1000 mm ។ នៅសី. 30°C ប្រវែងវាទៅជា 1000.365 mm ។ គណនាមេគុណរីកមាឌ β ។

3.ខ្យល់ក្នុងបាឡុងក្តៅមួយមានសីតុណ្ហភាពមធ្យម 77.2°C ហើយនៅបរិយាកាសខាងក្រៅ

មានសីតុណ្ហភាព 20.3°C ។ចូរគណនាផលធៀបរវាងដង់ស៊ីតេបរិយាកាសជុំវិញវា ហើយបន្ទាប់

មក ចូរធ្វើការសន្និដ្ឋាន។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: